🔴یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب🔴

🇮🇷: @darvishnameh

🔴یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب🔴

✅ کتابی ارزشمند و مهم در احترام و درک خواهشهای اجتماعی، زیستی و فرهنگی جامعه محلی و در #نفی_غلبه_سازه_ای در مدیریت منابع آب؛ کتابی که توسط یکی از نهادهای معتبر وابسته به سازمان ملل متحد منتشر شده و دوست عزیزم، دکتر #حمیدرضا_درودیان آن را به فارسی برگردانده است:
👇
https://t.me/cultureresearch/369

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید