پوشش گياهي مناطق بياباني ايران – قسمت 8

5-1-2- پوشش گياهي

بررسي‌هاي به عمل آمده در مناطق بياباني كشور حكايت از استقرار و پراكنش پوشش گياهي مناطق بياباني ايران متناسب با مؤلفه‌هایی همچون: ميزان و پراكنش بارندگي، نوسانات درجه حرارت، رطوبت، منابع آب سطحي و زيرزميني، شرايط توپوگرافي و فيزيوگرافي، سازندهاي زمين‌شناسي، بافت و ساختمان خاك و … دارد. تراكم و تنوّع گونه‌هاي گياهي اعم از يكساله، بوته‌اي، درختچه‌اي و درختي نقش حياتي و غيرقابل انكاري در ساختار اجتماعي– اقتصادي مناطق بياباني ايفا مي‌کند. علوفه دام و ساير بهره‌برداري‌ها از مراتع، تأمين چوب و ساير فراورده‌هاي جنگلي، تثبيت ماسه‌هاي روان، جلوگيري از هدر رفت آب و خاك، بستر حيات وحش و… ، همه و همه حكايت از اهميت و جايگاه پوشش گياهي در منابع طبيعي و ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي و زيست محيطي مناطق بياباني ايران دارد. اغلب گياهان طبيعي مناطق بياباني ايران خشكي‌زي، شوري‌زي، ماسه‌زي، گچ‌زي، آهك‌زي و … بوده و به عبارت ديگر نوع پوشش گياهي تا حد بسيار زيادي تابع نوع بستر و بخصوص ويژگي‌هاي خاص خاك‌هاي چنين مناطقي است. در مجموع پوشش گياهي مناطق بياباني ايران را مي‌توان براساس ويژگي‌هاي بوم‌شناختي و موقعيت اقليمي در دو بخش به شرح زير مورد بررسي قرار داد:

1-5-1-2- پوشش گياهي بيابان‌هاي داخلي

براساس بررسي‌هاي انجام شده توسط محققان و گيا‌ه‌شناسان داخلي و خارجي، پوشش گياهي استقرار يافته بر روي انواع چشم‌اندازهاي بيابان‌هاي داخلي به شرح زير است :

الف ) پوشش گياهي گسترش يافته بر روي صخره‌ها و بيرون‌زدگي‌هاي سنگي بياباني

به طور كلي پوشش گياهي صخره‌ها و بيرون‌زدگي‌هاي سنگي از غنا و تنوع گونه‌اي ناچيزي برخوردار است و وسعت زيادي ندارند. گونه‌هاي گياهي عمده در بيابان‌هاي صخره‌اي به قرار زير است :

Amygdalus scoparia, Pistacia atlanticas pistacia khinjuk, Amygdalus lycioides, zygopHyllum eurypterum, Rhamnus pallastii, Gymnocarpus decander, cousiniadeserti، EpHedra intermedia, Celtis caocasica, …

ب ) پوشش گياهي گسترش يافته بر روي مناطق با سنگ فرش‌هاي بياباني

در اين مناطق پوشش گياهي از لحاظ غنا و تنوع گونه‌‌اي بسيار فقير و كل پوشش موجود بسيار پراكنده است. شايع‌ترين گونه‌هاي قابل توجه در اين رويشگاه عبارتند از:

Cornulaca monacartha, EpHedra strobilacea, Fagonia bruguiri, Oligochaetae minima, Poa sinaica, Stipagrostis plumose, Tribulus lomgipetalus, paracaryum zugulosum, Anabasis calcarea, Convolvulus fruticosus. Salsola tomentosa, Schismusarabicus, Taverniera cuneifolia, Hammada salicornica,…

پ ) پوشش گياهي گسترش يافته بر روي دشت‌هاي دامنه‌اي بياباني
مهمترين گونه‌هاي گياهي كه در اين رويشگاه حضور دارند عبارتند از:
Artemisia sieberi, AtrapHaxis spinosa, Caccinia strigosa, zygopHyllum, Cousinia cylindracea, EpHedra sarcocarpa, EpHedru intermedia, Halimondendron halodendron, convolvulus erinaceus, EupHorbia connata, Eremorus persicus, Microparacaryum bungei, Myosotis stricta, Ochradenus aucheri, onosma stenosipHona, polygonum afghanicum, Rhamnus pallasii, Salsola tomentosa,…

ت )  پوشش گياهي گسترش يافته بر روي دشت‌هاي بياباني :

شايع‌ترين گونه‌هاي گياهي اين رويشگاه ها عبارتند از:
Artemisia sieberi, zygopHyllum eurypterum, scariola orientaes, Launea acanthodes, Hertia angustifolia, Salsola tomemtosa, Cousinia deserti, Fortuynia bungei, Cousinia cylindrica, Cousinia belangeriana, Stipa barbata, Cousinia piptocepHala, EpHedra strobilacea, EpHedra sarcocarpa, Anabasis apHylla, Anabasis setifera, EpHedra intermedia, scorzonera tortuousissima, Dorema ammoniaca, Dacrosia anethifolia, EupHorbia gedrosiaca, Eremurus persica, Tamarix hispida, Tamarix ramosissima, Stipa hohenacheriana, Poa sinaica, Poa bulbosa, Peganum harmala, Centaurea bruguieri, Astragalus mucronifolius, Astragalus squarrosus, Noaea mucronata, Dendrostellera lessertii, Eryngium bungei, Halimodendron halodendron, HaplopHyllum glaberiumum، HaplopHyllum pedicellatum، Mathiola ovatifolia، Mathiola chenopodioides, Astragalus glaucanthus, Astragalus callipHysa, ochradenus ochradenii, Reseda lutea, onosma bulbotrichum, oryzopsis holciformis, Salsola yazdiana, Salsola nitraria, Salvia leriifolia, ScropHalaria striata,…

در برخي از نقاط دشت‌هاي بياباني كه از سنگريزه‌هاي زيادي تشكيل شده‌اند و در نتيجه باران‌هاي اتفاقي فرصت كافي براي نفوذ در لايه‌هاي پائين‌تر را نمي‌يابند، از محيط خشك‌تري برخوردارند. در اين دشت‌ها پوشش گياهي تا حدودي با پوشش گياهي دشت‌هاي بياباني با حضور بيشتر گونه‌هاي زير متمايز است:

AcanthopHyllum crassinodum, Astragalus squarosus, Polygonum thymifoliam, Andrachne fruticulosa, Cacciniamacranthera, Cornulaca monacantha, EpHedra strobilacea, Eremurus luteus, Fagonia bruguieri, Fortuynia bungei, Reseda lutea, Ochradenus ochradeni, Eremurus spectabilis, HaplopHyllum glaberrimum, Salsola nitria,…

ث ) پوشش گياهي گسترش يافته بر روي اراضي ماسه‌اي :

اراضي ماسه‌اي از نظر تنوع گونه‌اي نسبتاً فقيرند, ولي از منظر شمار گونه‌هاي مهم و به ويژه از جنس‌هاي Calligonum ، Haloxylon ، Panicum و Ammodendron حایز اهميت زيادي هستند . شمار قابل توجهي از گونه‌هاي ماسه پسند در تمام بيابان‌هاي ماسه‌اي و مناطق غير ماسه اي مجاور آن‌ها پراكنده‌اند. گونه‌هاي مهم و شايع چند ساله اين بيابان‌ها عبارتند از:

Ammodendron persicum, Calligonum caput – meduzae, Calligonum leucocladum, Calligonum bungei, Calligonum polygonoides, Haloxylon ammodendron, Calligonum arborescens, Haloxylon persicum, Convolvulus erinaceus, EpHedra strobilaeea, Salsola richteri, Astragalus kohiricus, cistachne tubulosa, Cistachne flava, HaplopHyllum bungei, Heliotropium arguzioides, Heliotropium micranthus, Stipagrostis pennata, Tamarix hispida,
گونه‌هاي ماسه‌پسند زير از دامنه پراكنش محدود‌تري برخوردارند:
AcanthopHyllum elatius, Ammothamnus lehmanie, Artemisia deiffusa, Mausolea eriocarpa, Smirnovia turhestana, ZygopHyllum eichwoldii, Stipagrostis Karelinii, Astragalus Flexus, Eremostachys regeliana, lteliotropium chorassanicum, Cyperus conglomeran tus, Cyperus eremicus, Astragalus kaverensis, Astragalus oligopHyllus, Astragalus aff, ahmad – adlii, Calligonum amoenum, Calligonum laristanicum, EpHedra microbracteata, Cornulaca auheri, AgriopHyllum latifolium, AgriopHyllum minus, Artemisia scoparia, Ferula foetida, Ammothamnus lehmannii, Salsola richteri, HaplopHyllum robostum,…

ج ) پوشش گياهي گسترش يافته درمسيل‌هاي فصلي بياباني :

پوشش گياهي مسيل ها با عبور آب معمولي و يا لب شور غالباً از گونه‌هاي Pteropyron aucheri ، AtrapHaxis spinosa ، Polygonum afghanicum ،Polygonum thymifolium ، Fortuynia bungie ، Perovskia abrotanoides و … تشكيل شده است.
پوشش گياهي مسيل ها با عبور آب شور عبارتند از :
Aeluropus littoralis, Atriplex veruciferum, Cressa critica, Halocnemum strobilaceum,
Halopeplis pygmaea, Juncus rigidus, limonium Iranicum, Lycium depressum, Pterosimonia glauca, pHragmites australis var, stenopHylla, Salicornia europaea, Tamarix ramosisima, pycnocycla spinosa, Atriplex leucoclada, Suaeda fruticosa, Anabasis setifera, salsola soda

چ ) پوشش گياهي گسترش يافته در دشت‌هاي بياباني شور رسي با آب تحت الارض بالا :

پوشش گياهي اين دشت‌ها معمولاً از گونه‌هاي شورپسند و رطوبت‌پسند تشكيل شده است، اين دشت‌ها از فقير‌ترين انواع بيابان‌هاي داخلي محسوب شده و گياهان آن‌ها بسيار ناچيز هستند. عمده‌ترين گونه‌هاي اين دشت‌ها عبارتند از:

Halocnemum strobilaceum, Halostachys belangeriana, Limonium iranicum, PHragmites australis var, scleropHylla, limonium suffruticosum, Seidlitzia rosmarinus, Aeloropus Lagopoides, Aeloropus littoralis, Atriplex verruciferum, Atriplex leucoclada, Holothamnus subapHylloides, Halothamnus glaucus, Cressa critica, Cornulaca aucheri, Frankenia pulrerulenta, Frankenia hirsute, Hypericopsis persicus,
Anabasis setifera, Halocharis sulpHurea, suaeda aegyptiaca, Tamarix ramosissima, Salicornia europaea, Halopeplis pygmaea,…

ح ) پوشش گياهي گسترش يافته در حاشيه دشت‌هاي بياباني شورـ رسي :

گونه‌هاي عمده دراين رويشگاه‌ها عبارتند از:
Aellenia glauca, Aellenia subapHylla, Cornulaca aucheri, Glaux maritima, Haloxylon persicum, Haloxylon ammodendron, Salsola arbuscula, Salsola aparata, Salsola dendroides, Salsola incanescens, Siedlitzia rosmarinus,… Suaeda fruticosa, Tamarix macrocarpa, prosopis farcta,…

خ ) پوشش گياهي گسترش‌يافته در كفه‌هاي رسي نمكي :

در اين رويشگاه‌ها كه به سبخا معروفند مقدار كلرور سديم بقدري زياد است كه رس را دانه دانه كرده و تمام استحكام خاكدانه‌ها را از بين برده است. مهمترين گونه‌هاي گياهي كه در اين رويشگاه‌ها ديده مي‌شوند عبارتند از:

Anabasis setifera, Binertia cycloptera, Halocnemum strobilaceum, Streptoloma deserterum, cousinia piptocepHala,…

د ) پوشش گياهي گسترش يافته در دشت‌هاي بياباني شور ـ لومي ماسه‌اي :
مهمترين گونه‌هايي كه در اين رويشگاه حضور دارند عبارتند از:
Anthochlamis multinervis, Binertia cycloptera, Gamanthus gamocurpus, Halanthium rarifolium, Halimocnemis pilifera, Halocharis sulpHurea, Londesia eriuntha, Nitraria schoberi, petrosimonia glauca, PHysogeton occultus, Suaeda fruticosa, ZygopHyllum eurypterum,…

ذ ) پوشش گياهي گسترش يافته در حاشيه درياچه‌هاي نمك :

در ساحل درياچه‌هاي نمك، زون‌‌بندي گياهي اساساً متفاوت از كويرها و دشت‌هاي نمكي است. در اراضي با شوري بالا فقط گونه‌هاي Salicornia europea و Halopeplis pygma مستقر مي‌شوند، در سواحل دورتر از درياچه گونه‌هاي قبلي با گونه زير همراه مي‌شوند:

Spergularia marina, Suaeda aegyptiaca, cressa critica, Polypogon monspeliensis, Aeluropus tittoralis, Frankenia persica, Halostachys belangeriana, Atriplex verruciferum, Seidlitzia rosmarinus,…


2-5-1-2- پوشش گياهي بيابان‌هاي ساحلي

بيابان‌هاي ساحلي از نظر پوشش گياهي از دو قلمرو رويشي تحت عناوين قلمرو خليجي و قلمرو عماني تشكيل شده است. ناحيه رويشي مذكور از منطقه قصرشيرين شروع و به صورت نواري با عرض‌هاي متفاوت كه عمدتاً جنوب كشور را شامل مي‌شود. در استان سيستان و بلوچستان هم به مرز ايران و پاكستان منتهي مي‌گردد.
در اين بيابان‌ها سه رويشگاه اصلي شامل بيابان‌هاي ساحلي شور با آب تحت‌الارض بالا، بيابان‌هاي ماسه اي ساحلي و بيابان‌هاي ساحلي دشت‌هاي رسي ـ‌ نمكي مشاهده مي‌شود. پوشش گياهي هر يك از اين رويشگاه‌ها به شرح زير است :

الف ) پوشش گياهي مناطق ساحلي شور ـ مرطوب :

در نواحي مجاور خليج فارس و درياي عمان كه فقط در بهار زير آب قرار مي‌گيرند، ميزان تجمع نمك به قدري بالاست كه هيچ نوع گياهي امكان رويش پيدا نمي‌كند. در ادامه اين زون بطرف دشت‌هاي ساحلي، اجتماع Halocnemum strobilaceum  شروع مي‌شود كه در نواحي دورتر از ساحل جاي خود را به گونه‌هاي با مقاومت به شوري كمتري همچون:

Suaeda aegyptiaca, Bienertia cycloptera, Salsola drummondii, Lemonium axillare, Limonium carnosum, Tamarix rammosissima, Tamarix mascatensis, Salsola drummondi, Aeloropus layopoides,…
مي‌دهد .

ب ) پوشش گياهي اراضي ماسه‌اي ساحلي :

بيابان‌هاي ماسه‌اي ساحلي جنوب، از تنوع گونه‌اي بيشتري در مقايسه با بيابان‌هاي ماسه‌اي ايران مركزي برخوردار بوده و عمده‌ترين گونه‌هاي گياهي موجود در اين رويشگاه به شرح زير است:

Panicum turgidum, Pennisetum divisum, Sporobolus arabicus, Halopyrum mucronatum, Indigofera intricate, Heliotropium bacciferum, Lotus garcini, Cornulaca monacantha, Salrvadora persica, Calligonum laristanicum, Cyperus conglomeratus, Indigofera paucifolia,…

پ ) پوشش گياهي مناطق ساحلي دشت‌هاي رسي ـ نمكي جنوب :

بيابان‌هاي ساحلي و ماسه‌هاي جنوب از غناي گونه‌اي زيادي برخوردار هستند. مهمترين گونه‌هاي آندميك موجود در اين  دشت‌ها عبارتند از :

Diceratella canescens, Grewia mokranica, Argyrolobium roseum, Crotalaria furfuracea, Pycnocycla nodiflora, Fagonia acerosa, Fagonia subinermis, Monsonia nivea, Otostegia aucheri, Salvia mirzayanii, Schweinfurthia papilionacea, Achillea eriopHora, Echinops gedrosiacus, Grantia aucheri, Platychaetae glaucescens,

گذشته از گونه‌هاي فوق ، پوشش چيره بيابان‌هاي گرمسيري جنوب ، از گونه‌هاي زير تشكيل شده است :

EupHorbia Larica, Convolvulus acanthocladus, Periploca apHylla, SpHaerocoma aucheri, Amygdalus arabica, Helianthemum lippii, Gymnocarpus decander, Heliotropium rammosissimum, Convolvulus spinosa, Cymbopogon olivieri, Eremopogon faveolatus, Fors Kaelea tenacissima, Gaillonia calycoptera, Prosopis cineraria, Acacia ehrenbergiana, Cenchrus ciliaris, Pennisetum divisum, Tetrapgon villosus, Desmostachya bipinata Hyparrhenia hirta, Sfipagrostis plumose, Artemisia scoparia, Salsola tomentosa, Salsola lacnantha, Salsola imbricate, Hammada salicornica, Rhazia stricta, Reseda aucheri, EpHedra foliate, Farsetia heliopHila,…

بنابر آنچه تاكنون گفته شد وضعيت پوشش گياهي هر منطقه‌اي متأثر از عوامل متعددي از جمله آب و هوا، خاك و مسایل اقتصادي و اجتماعي آن منطقه است. ولي به طوركلي اگر اين عامل را مستقلاً براي ايجاد شرايط بياباني موثر بدانيم، مي‌توان آن را با شاخص‌هايي همچون، درصد تاج پوشش آن، توليد بالقوه و تيپ و تركيب گونه‌هاي گياهي و فرم رويشي گياهان موجود ، مورد بررسي قرار داد . صرف‌نظر از اراضي كويري كه فاقد هرگونه پوشش گياهي مي باشند ، بخش عمده اي از اراضي كشور كه عمدتاً در مناطق بياباني قرار دارند، مراتع فقير تا خيلي فقير تشكيل مي دهند كه در شرايط موجود بهره‌برداري از آنها به عنوان چراگاه ، فاقد توجيه فني و اقتصادي است. پوشش گياهي غالب مناطق خشك و بياباني را بوته ايها ، درختچه هاي كوتاه قامت و علفي هاي يكساله با پوشش پراكنده و غير متراكم تشكيل مي‌دهد. در مناطق بسيار خشك بياباني آثاري از حيات و گياهان آوندي ديده نمي‌شود. در بعضي نقاط فقط يك فرم رويشي، پوشش منطقه را تشكيل مي‌دهد. در بسياري از مناطق بياباني پوشش گياهي محدود به آبراهه‌هاي حاصل از جاري شدن سيلاب ‌است.
موافق(2)مخالف(0)

۲۷ Comments

 1. مرد خاکی

  با درود

  یه چندتا مشکل هست در متنتون به نظر من البته...
  تپه ها و پهنه‌های ماسه‌ای فعال و غیرفعال ...دلیل بافت سبک و فقدان ساختمان خاک....
  چیزی که شما اشاره کردید باید تپه های لسی باشه به نظرم نه ماسه ای(شنی)
  در مورد خاکهای ایران هم بیشتر انتی سول هستند...خاکهای فاقد تحول و بدون افق آرجیلیک...تحت رده هایی هم که برای اریدی سول ها اشاره شده تا حالا نشنیدم...
  عموما این تحت رده ها رو داره...دورید.جیپسید.کرائید و ...
  کلا مطلب خوبی بود...مخصوصا اشاره به سنگفرش بیابانی ...

  پیروز باشید

  پاسخ:
  با سپاس از دقت نظرتان. گرفتاری بین "شن" و "ماسه" مدتهاست که بین خاکشناسان و پیکرشناسان و زمین شناسان وجود دارد.

  موافق(0)مخالف(0)
 2. بسمه تعالي
  با تشكر از جنابعالي و مطالب ارزنده شما
  در مورد گياهان اراضي ماسه اي تا آنجا كه حقير اطلاع دارد گونه Ammodendron persicum از پراكنش محدودي در ايران برخوردار بوده و رويشگاه آن فقط در منطقه زيركوه قاين در خراسان جنوبي مي باشد البته گونه Ammodendron konoloei در منطقه سيستان و بلوچستان احتمالا ايرانشهر ديده مي شود. براي اطلاع بيشتر به طرح آت اكولوژي اين گونه توسط دكتر توكلي در خراسان صورت گرفته مراجعه گردد.

  در صورت اشتباه راهنماييم فرماييد.

  پاسخ:
  ممنون از دقت نظرتان. بررسي خواهم كرد.
  موفق باشيد

  موافق(0)مخالف(2)
 3. مريم

  سلام خسته نباشين

  من در مورد پوشش گياهي منطقه بياباني خودم مقاله مينويسم كه نياز به اطلاعاتي دارم
  ممنون ميشم اگه فهرستي از كتابها و مقالات در اين مورد در اختيارم بذارين.

  موافق(1)مخالف(1)
 4. مريم

  بازم سلام
  مثل اينكه وقتي برا جواب دادن نارين ممنون ميشم اگه كمكم كنيني تا اولين پژوهشم را با موفقيت انجام بدم

  موافق(1)مخالف(1)
 5. من پیش تر هم پاسخ دادم. شما باید با بخش تحقیقات مرتع تماس بگیرید.

  موافق(2)مخالف(0)
 6. mohammad

  aaaliye bloget kheyli khoobe

  موافق(1)مخالف(0)
 7. مسعود

  لذت بردم. یک دید کلی پیدا کردم نسبت به بیابان

  موافق(1)مخالف(1)
 8. شقايق

  خيلي توپه.......
  مطمئنم جغرافيمو نمي افتم...5نمره تحقيق نوشتم
  دمتون گرم

  موافق(0)مخالف(1)
 9. فرشته

  سلام:
  ممنون از مطالبتون.من یه تحقیق در مورد پوشش گیاهی نواحی بیابانی ایران دارم.میشه لطف کنید کتابی راجع به این موضوع معرفی کنید.

  دانشجوی رشته زیست شناسی هستم. ممنون میشم راهنمایی کنین.

  موافق(2)مخالف(0)
 10. شما مي توانيد به كتابچه و نقشه هاي طرج جامع شناخت مناطق اكولوژيك ايران مراجعه فرماييد و به اين منظور مي توانيد با آقاي مهندس فياض رييس بخش تحقيقات مرتع موسسه تماس بگيريد.
  درود.

  موافق(2)مخالف(0)
 11. If you could e-mail me with a few suggestions on just how you made your blog look this excellent, I would be grateful.

  موافق(2)مخالف(0)
 12. Really nice post,thank you, best website ever

  موافق(1)مخالف(1)
 13. Thanks for some quality points there. I am kind of new to online , so I printed this off to put in my file, any better way to go about keeping track of it then printing?

  موافق(1)مخالف(1)
 14. نرگس

  سلام. من دنبال گونه های گیاهی ای می گردم که برای بیبان کاری در دبی و کشور امارات به کار می ره و همچنین کانوپی و تعداد بوته در هکتار. اگر راهنماییم کنید ممنون می شم

  موافق(1)مخالف(2)
 15. نرگس

  لطفا هر کسی در مورد بوته های مناسب برای فضای سبز داخلی پاساژ ها و فروشگاه های بزرگ چیه به من اطلاعات بده
  ممون

  موافق(2)مخالف(0)
 16. هادی

  سلام. میخواستم اطلاعاتی رو در مورد پوشش گیاهی ابادان و مسجد سلیمان بدست بیارم اما متاسفانه هیجا پیدا نکردم میخواستم ببینم شما میتونید کمکم کنید؟ متن هم خیلی جالب بود با تشکر

  موافق(1)مخالف(1)
 17. درود بر شما.
  در این خصوص با آقای مهندس فیاض رییس بخش تحقیقات مرتع تماس بگیرید:
  09123941595

  موافق(1)مخالف(1)
 18. mohammad amin

  mataleb arzeshmand bood motshakeram
  man ghasd daram be emarat baraye kashte goonehaye shoor doust mohajerat konam

  موافق(2)مخالف(0)
 19. سمیه

  با سلام
  من روی پانیکوم و پنیزتوم کار میکنم ولی مطلبی راجب آت اکولوژی یا ویژگی های اکولوژیکی این گونه ها پیدا نکردم ...ممنون میشم تو این زمینه کمکم کنید.

  موافق(2)مخالف(0)
 20. در این باره لطفا با آقای مهندس فیاض تماس بگیرید:
  09123941595

  موافق(2)مخالف(0)
 21. امیر

  سلام ببخشید دنبال گیاهی می گردم که بهش می کند اگی فتحه الف تشدید گاف و کسره یا
  ممنون میشم اسم فارسیشو و عکسشو بهم ایمیل کنید
  باتشکر امیر فرکیش

  موافق(1)مخالف(1)
 22. فرشید

  سلام من دانشجوی معماری هستم و روی طراحی باغ گیاه شناسی تحقیق میکنم و آشنای کمی با تقسیمات گیاهی ایران وجهان دارم نیاز به اطلاعات کلی در مورد تقسیم بندی گیاهی با توجه به شرایط اقلیمی در ایران وجهان دارم واطلاعاتی در مورد گیاهان شاخص این زیست بومها تا بتونم فضای باز و گلخانه های مورد نیاز و طراحی کنم البته این باغ گیاه شناسی بیشتر جنبه گردشگری داری وآشنای مردم با این زیست بومها داره تا مخزن گیاهی بنابرین گیاهان شاخص بیشتر مد نظر هست. پیشاپیش ممنون

  موافق(1)مخالف(1)
 23. مهسا

  باعرض سلام و خسته نباشید

  من دانشجوی سال سوم داروسازی هستم و دارم رویه داروی ضد سرطان سینه تحقیق میکنم و اصلی ترین نقش رو تو تحقیقاتم عصاره ی گیاهی به اسمfagonia cretica داره بر اساس تحقیقاتم این عصاره تو بیابانهای هند.پاکستان و آفریقا رشد میکنه و تو ایران هم نیستش جناب درویش میخواستم بدونم با توجه به اینکه گونه مشابه این گیاه fagonia bruguiri oligochaetae minimaکه تومناطق سنگ فرشی رشد کرده cretica هم باتوجه به آب و هوا و جنس خاک بیابان های ایران قابل کاشت و پرورش هست یا خیر ؟ سوال دومم ایه که این گیاه اسم معادل فارسی داره؟باتشکر عبادی فرد

  موافق(3)مخالف(1)
 24. اسحاق

  سلام،من روی گیاهان پر انرژی قندی و روغنی که کاربرد اقتصادی ندارند مطالعه میکنم و نیاز به منابع دارم .

  موافق(1)مخالف(1)
 25. ذهرا

  سلام ؛میشه لطف کنید یه مقاله در موردپوشش گیاهی بیابانی وتنوع زیستی آنها برام بفرستید ضروریه.

  موافق(2)مخالف(1)
 26. راضیه امیری

  سلام با تشکر از مطالب خوبتون
  من دانشجوی صنایع غذایی هستم دارم روی پایان نامم کار میکنم ونیاز به اطلاعاتی راجب خواص گیاهان هالوفیت جنس suaeda maritima وs, aegyptiaca وهمجنین نام های فارسیشون هستم.پیشاپیش متشکرم

  موافق(1)مخالف(1)
 27. زهرا

  باسلام
  اطلاعاتی در مورد گیاهان مقاوم به شوری با ذکر مقدار EC نیاز دارم. خواهش میکنم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید واقعا نیاز دارم.

  موافق(1)مخالف(1)

دیدگاه خود را بیان کنید