آرش كمانگير Archive

سخنرانی در مراسم روز ملّی دماوند

دماوند را نمی‌توان دوست نداشت. مهم نیست که اهل کدام دیارِ این کهن بوم و بر هستی؛ مهم نیست که به چه زبانی سخن می‌گویی، مهم نیست که از چه آیینی تبعیت می‌کنی و چگونه با خدایت راز و...