آینده علم Archive

دعوت به حضور در یک سخنرانی متفاوت از یک مرد جنگجو!

    رضا منصوری، واپسین کتابش با عنوان ایران در قرن 15/21 را به نسلی تقدیم کرده که شاهد دوران خردورزی و شکوفایی ملت ما خواهد بود؛ اما تأکید کرده که در آن زمان او نخواهد بود!    ...