ابوطالب ندري Archive

تبريك به جواد حيدريان و ابوطالب ندري

جواد حيدريان، جوان خوش فكر و جسوري است كه گزارش‌هاي بسيار مؤثري را در طول چند سال اخير با موضوع و محوريت محيط زيست براي خبرگزاري مهر تهيه كرده است. ابوطالب ندري را هم كه همه مي‌شناسيم؛ عكاس هنرمند...

تازه ترين تصوير از روند گسترش آتش سوزي در گلستان

كافي است به تازه ترين تصويري كه ابوطالب ندري در ساعت 5:32 دقيقه بامداد امروز از ارتفاعات مشرف به علي آباد كتول گرفته است دقت كرده و آن را با 4 تصوير قبلي مقايسه كنيد تا متوجه شويد كه...