اتحادیه جهانی حفاظت Archive

آیا در ایران فلسفه حفاظت از طبیعت وجود خارجی دارد؟! – 5

کامبیز بهرام سلطانی در پنجمین بخش از مقاله اش دست بر روی پاشنه آشیل مدیریت محیط زیست در ایران گذاشته است … این مقاله وزین را با هم پی می گیریم: اتحاديه جهاني حفاظت براي سهولت و تشريح هرچه...