اسكندر فيروز Archive

آيا كسي هست كه اين مرد را نشناسد؟

مي خواهم از او بنويسم … از او كه هنوز عاشقانه به طبيعت وطنش عشق مي ورزد و بسياري از ما ، آن گونه كه سزاوار است، او را نمي شناسيم! چرا؟ خداوندا تو مسئولي خداوندا تو مي‌داني‌ که...