اصل 50 قانون اساسي Archive

ماجراي اخطار قانون اساسي در باره ماده 170 برنامه پنجم!

در ماده 170 از پيش نويس برنامه پنجم توسعه آمده است: « به دولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی نسبت به موارد زیر حداکثر...

وقتي محمدي زاده از آتش شعله اي در گلستان خبر مي‌دهد!

روز شنبه – ششم آذرماه – سرانجام يكي از نمايندگان گلستان – عبدالله رستگار، نمايند گنبد كاووس – يقه‌ي آقاي محمدي‌زاده را كه در صحن بهارستان حضور داشتند، گرفتند و به استناد اصل 50 قانون اساسي از وي دلايل...