امير سررشته داري Archive

يك نظرسنجي طنازانه كه بايد جدي‌اش بگيريم!

    امير سررشته‌داري عزيز، به خواهش صاحب تارنماي مهار بيابان‌زايي كه من باشم! نظرسنجي جيغي را در تارنمايش كليد زده است تا بلكه با چراغ خاموش هم ديده شود و البته پسنديده شود!     مي‌دانم … تاريخ طنز و...