اوتيسم Archive

در بهشت تجاري/ صنعتي/ نفتي/گازي … ايران – عسلويه – نفس كشيدن دشوار شده است!

گزارش‌هاي رسيده از عسلويه حكايت از وخامت بي‌سابقه‌ي آلودگي هوا دارد، به نحوي كه در لحظاتي از روز حتا نفس كشيدن براي انسان هم دشوار مي‌شود، چه رسد به زيستمندان بي‌گناهش در پارك ملي و خدابيامرز: نايبند! از طرفي...