اوقاف گیلان Archive

معرفی چند درخت مشکوک به مقدس نما بودن در دانشگاه صنعتی اصفهان!

ساعتی پیش از همایش ناگفته های سدسازی در اصفهان، برگشتم و به زودی روایت هایی از این همایش ارزشمند خواهم نوشت. تا آن زمان، خواستم توجه اداره اوقاف استان گیلان را به چند درخت مشکوک در محوطه دانشگاه صنعتی...