باغ بهادران Archive

یاکریمی که رفت … اما برایم امید آورد!

چند روز پیش که به منزل خواهرم رفته بودم، دو خواهرزاده‌ی عزیزم – شقایق و امیر – مرا از رخداد مهیجی آگاه کردند که این روزها زندگی‌شان را متأثر کرده است! آن رخداد چیزی نبود جز لانه‌گزینی و تخم‌گذاری...