برنامه پنجم توسعه Archive

ماجراي اخطار قانون اساسي در باره ماده 170 برنامه پنجم!

در ماده 170 از پيش نويس برنامه پنجم توسعه آمده است: « به دولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی نسبت به موارد زیر حداکثر...