جشنواره رسانه و محيط زيست Archive

تبريك به جواد حيدريان و ابوطالب ندري

جواد حيدريان، جوان خوش فكر و جسوري است كه گزارش‌هاي بسيار مؤثري را در طول چند سال اخير با موضوع و محوريت محيط زيست براي خبرگزاري مهر تهيه كرده است. ابوطالب ندري را هم كه همه مي‌شناسيم؛ عكاس هنرمند...