داشلی برون Archive

خطر شیرینی که کام‌مان را تلخ می‌کند!

مرور یک رخداد تاریخی برای آنهایی که گاه به انتشار رخدادهای ناامیدکننده، شکست‌ها و نتوانستن‌ها عادت کرده‌اند! بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، پرده از راز...

در داشلی‌برون آسمان آبی است!

من اینجا که سرزمین حکمت است، ایستاده‌ام تابرخاستن خورشید را گواهی دهم اینجا که سرزمین زمستان است، ایستاده‌ام تا یاد بهار را زنده نگه دارم ایستاده‌ام تا از بودن و خوبی سخن بگویم و یک تنه گواه حقیقت باشم...