دانشگاه شریف Archive

سخنرانی امروز در دانشگاه صنعتی شریف

همان طور که آگاه هستید، تا ساعتی دیگر در دانشگاه صنعتی شریف، سخنرانی خواهم کرد. عنوان سخنرانی من: برای درمان بیماری محیط زیست ایران، چه باید کرد؟ و چه نباید کرد؟ امید که حاصل این هم اندیشی ها به...