دبستان خرد Archive

فكر نكنم تو را ديگه پيدات كنم!

من از زبان آب، پرنده، نسیم و ماه با مردم زمانه سخن‌ها سروده‌ام من از زبان برگ، درد درخت را در زیر تازیانه بیداد برق و باد در پیش چشم مردم عالم گشوده‌ام فریدون مشیری بعد از گذشتن از...