ده تنگه Archive

لطفاً به زنبورها دقت کنید ؛ شاید آنها هم ایستاده می‌میرند!

این زنبور را که می‌بینید، اهل سبزه‌زارهای حد فاصل آهار تا ده تنگه در شمال چکاد توچال تهران است. البته شاید بهتر آن است که بنویسم: بود نه است! زیرا آخرین باری که در حال پرواز رؤیت شده، احتمالاً...