دیلی تلگراف Archive

زیباترین دهن‌کجی به قانون به روایت دیلی تلگراف!

    گاه برخی دهن‌کجی‌ها لذت‌بخش است … گاه اصلن چاره‌ای نیست جز آن که در برابر باد خم شد، پایدار ماند و به کار خود ادامه داد!     نگاه کنید که این سلطان بی چون و چرای ماهیگیری چگونه...