رسول خوارزمی Archive

خبری از آینده: پارک ملّی خَبر در کرمان گُم شده!

در پارک ملّی خبر چه خبر است؟ آنجا تا سال 1341 گورخر داشت؛ تا سال 1345 آهو هم داشت تا سال 1353 دسته‌های 50 تایی کرکس در آسمان خبر (khabr) مشاهده می‌شد؛ تا سال 1356 بیش از 25 هزار...