روز از نو Archive

دکتر محمّدرضا نوروزی: مهار بیابان‌زایی آنچنان با مهارت، مهارت می‌کند که دیگر از دامش نمی‌‌شود رهید!

محمّدرضا (پژمان) نوروزی، چند سالی است که گلزار ادب را تیمار می‌کند؛ البته او چیزهای دیگری هم دارد برای تیمار کردن مثل باغ و چیزهای بسیار دیگری که ما نمی‌دانیم! می‌دانیم؟ افزون بر آن، این محمّدرضا نوروزی بود که...