سرزمین خشک Archive

بیش از 70 درصد از مساحت سرزمین‌های خشک جهان ، تخریب شده است!

به این دو نقشه دقت کنید … نقشه اول، موقعیت سرزمین‌های خشک جهان را نشان می‌دهد که به نحو دیگری در یادداشت پیشین هم مورد تأکید قرار گرفته بود. اما در نقشه‌ی دوم، وضعیت تخریب اراضی و شدت آنها...

منشا 30 درصد از گیاهان مهم جهان، در سرزمین‌های خشک قرار دارند

سرزمین‌های خشک یا Dry lands بیش از 5 میلیارد هکتار از مجموع 13 میلیارد هکتار خشکی‌های زمین را متأثر کرده است، با این وجود، اگر خوب دقت کرده و به درستی عمل کنیم، درمی‌یابیم که همه‌ی خبرها در این...