سونامی ژاپن Archive

چرا دراز شدن پاي يك پروانه مي تواند نگران كننده باشد؟

    می‌گویند: دانشمندان ژاپنی ثابت کرده‌اند پاهای نوعی پروانه ساکن در زیستگاهی که هزاران کیلومتر با ایران فاصله دارد، دارد بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود!     می‌گویم: مهم نیست که چقدر با ایران فاصله دارد، مهم این است که نه...