سيد رضا صفوي Archive

خدمتي كه گلسنگ‌ها به من و تو مي‌كنند!

همان طور كه در يادداشت پيشين اشاره كردم، مي‌خواهم از موجوداتي سخن بگويم كه نه آنها را گياه مي‌دانند و نه جانور؛ اما اگر بيشتر از دو گروه ديگر براي بقاي حيات مفيد نباشند، كمتر هم نيستند! به شهادت...