شاخاب پارس Archive

دلم می‌سوزد اگر مرجان‌ها در خلیج فارس دیگر نرقصند!

مرجان‌ها ممکن است برای همیشه رقص را فراموش کنند! باورتان می‌شود؟ یعنی امکان دارد مرجان باشی و نتوانی برقصی؟! راستی! شما فکر می‌کنید تصور شاخاب پارس بدون مرجان، چگونه برزخی را در مقابل دیدگان می‌آفریند؟! می‌خواهم در یادداشت پیش...