عباس علی جیرنده Archive

فراخوان جوان‌ترین پدر گوگل ارث در ایران؛ عباس گلی جیرنده!

    نامش عباس گلی جیرنده است و مانند نامش، آدم متفاوتی است! آنقدر که فکر می‌کنم چیزهایی از گوگل ارث می داند که خالق گوگل ارث هم نمی‌داند! درست مثل شادروان علامه محمدتقی جعفری که ده ها جلد...