عدید فیروزی Archive

بیابان را دوست دارم؛ دست خودم نیست!

گاه می‌اندیشم، یعنی می‌شود جایی در این سرای اهورایی یافت که نرم‌تر و درخشان‌تر و آرام‌تر از ماسه‌های مرمرین مرنجاب یا ناهمواری‌های درخشان مصر و یا تپه‌های مواج لوت باشد؟ مگر نه این است که: آنگاه واقعاً نغمه سرا...