عليرضا مبيني Archive

و سرانجام رسانه ملّي شماره يك پيامك سبز را اعلام كرد!

اين شماره را به خاطر بسپاريد: 300001386 تمامي علاقه‌مندان به محيط زيست مي‌توانند با ارسال پيامك‌هاي خود به اين شماره ي همراه؛ ديدگاه‌ها، طرح‌ها، انتقادها، حمايت‌ها، شكايت‌ها، پيشنهادها، خبرها و خلاصه درد دل‌هاي خود را در حوزه محيط زيست...