فرعون Archive

خدمتی که گیاهان به تاریخ می‌کنند!

پیش‌تر در بحث کارکردهای درختان کهنسال ایران، اشاره کرده بودم که وجود این درخت‌ها می‌تواند بیشترین کمک را به بررسی دقیق‌تر شرایط زیستن در ایران باستان انجام دهد. اینک به گزارش sciencedaily، پژوهشگران انگلیسی شاغل در دانشگاه آکسفورد هم...