محسن زوارزاده Archive

درنگ این قورباغه یک دنیا حرف دارد! ندارد؟

لطفاً به این تصویر نگاه کنید … خواهش می‌کنم که با دقت در جزییات این عکس درنگ فرمایید … شما فکر می‌کنید این قورباغه‌ی نگون بخت دارد به چه می‌اندیشد؟ و چرا مردد است که آیا سرانجام تنش را...