مسکن مهر Archive

هشداری از رهبری نظام به متولیان طرح مسکن مهر!

چندین بار تاکنون در همین تارنما تکرار شده که مسکن مهر سزاوار نیست با منابع طبیعی نامهری کند. اینک کلامی از رهبر جمهوری اسلامی ایران – توسط ابوطالب ندری عزیز – به دستم رسیده که بسیار خوشحالم کرد و...