مهدي اشراقي Archive

تبريك به جواد حيدريان و ابوطالب ندري

جواد حيدريان، جوان خوش فكر و جسوري است كه گزارش‌هاي بسيار مؤثري را در طول چند سال اخير با موضوع و محوريت محيط زيست براي خبرگزاري مهر تهيه كرده است. ابوطالب ندري را هم كه همه مي‌شناسيم؛ عكاس هنرمند...

فقط يازده سوار سرنوشت در گرين بلاگ!

حدود يك ماه است كه دكتر مهدي اشراقي عزيز، پس از نظرخواهي و استمداد فكري از اهالي گرين‌بلاگ، سرانجام پذيرفت كه براي سامان بايسته و حرفه‌اي گرين‌بلاگ چاره‌اي ندارد جز آن كه رودربايستي را كنار گذاشته و چشم از...