نرگس خاتون مجتهد نجفی Archive

هیچ درخت سوزنی برگی در جهان وجود ندارد که آلودگی تولید کند!

استاد کامبیز بهرام سلطانی هم سرانجام نتوانست گوشه‌ی گود نشسته و در مورد مباحث مربوط به طرح خانم نرگس خاتون مجتهد نجفی، سکوت اختیار کند. در حقیقت پس از مهندس هاشم کنشلو، مهندس مصطفی خوشنویس و دکتر مرتضی شریفی،...