هامون طهماسبي Archive

آيا راهي براي درمان بيماري محيط زيست ايران وجود دارد؟

كيست كه نداند حال زمين خوب نيست؟ و كيست كه نداند، حال بخشي از زمين به نام ايران، اصلاً خوب نيست؟ چه بايد كرد؟ تا كي بگوييم: نبريد؛ نكنيد؛ نكشيد؛ نزنيد؛ نخوريد ... به جاي نبريدن درخت، حفر نكردن چاه، نكشيدن جاده، نزدن...