وزارت راه Archive

آخرین دسته گل وزارت راه در جنگل های سه هزار تنکابن!

تازه وقتی این یادداشت امیرسررشته داری عزیز را می خوانی و تصاویر داغش را از آخرین دسته گل مصیبت بار وزارت راه در زیباترین بخش از دامنه های جنگلی تنکابن – مشهور به 3000 – می بینی، می فهمی...