وزير محيط زيست هند Archive

در باره يك مرد سبز!

نامش رامش است … جايرام رامش –  Jairam Ramesh! او وزير محيط زيست در دومين كشور پرجمعيت جهان، هندوستان است و يكي از مردان پرقدرت، مشهور و محبوب در كابينه‌ي مان موهان سينگ، نخست وزير 77 ساله اين كشور...