وضعيت خشكسالي Archive

سبزترين سر و دُم براي گربه ايران!

نتايج تازه‌ترين يافته‌هاي اقليم‌شناسي از مهر 1388 تا پايان فروردين 1389 – كه توسط همكاران عزيزم در پايگاه مديريت خشكسالي استان اصفهان تهيه مي‌شود – نشان از روزگاري از هميشه سبزتر براي شمال غرب و جنوب شرق كشور است؛...