کرمانشاه Archive

سوسک‌ها را رها کنید! لودرها را بگیرید!!

پیش‌تر و به طعنه نوشتم که در ماجرای خشکی بی‌سابقه‌ی بلوطستان زاگرس، این سوسک‌های چوبخوار هستند که متهم ردیف نخست به شمار می‌آیند و نه ریزگردهای عربی. هرچند همه می‌دانیم که متهم ردیف نخست در تخریب طبیعت، مستقیم یا...

کسی می داند که چرا خرم دیگر خرم نیست؟

هر چقدر فکر کردم، نتوانستم دریابم که چرا مردم کرمانشاه سکوت کردند تا این خیابان شهرشان دیگر خرم نباشد؟! آیا کسی می داند دلیل این درخت کُشی عریان، آن هم در روز روشن چیست؟ ممنون از دانش عالی پور...