کوهستان ماغر Archive

این شاهکار خلقت، این درخت در کوهستان ماغر چه گناهی دارد؟!

در حوزه‌ی قضا، رسم بر این است که اگر مرتکب شونده‌ی جرم، کمتر از 18 سال داشته باشد، هرگز با او مانند یک متهم بالغ و عاقل برخورد نمی‌شود و به مجازات نمی‌رسد. اینک این پرسش جدی مطرح است...