گوسفند Archive

شعور گوسفندان را جدی بگیریم!

    حیوون … بی‌شعور … نفهم … الاغ … گاو … گوسفند … این‌ها نمونه‌هایی از ناسزاهای نسبتاً بهداشتی است که اغلب ما در مسیرهای تردد روزانه‌ی خود از آدم‌های باشعور اطراف‌مان می‌شنویم! نمی‌شنویم؟ در یادداشت پیش رو،...