آثار نگارشی محمّد درویش

محمد درویش

۱- مردم و آبخیزداری، ماهنامه‌ی تخصصی جام، ش ۱۶، ۱۳۷۲؛
۲ و ۳- وحدت شمال و جنوب؛ از واقعیت تا حقیقت، ماهنامه‌ی کشاورزی سنبله، ش ۶۳ و ۶۴، ۱۳۷۳؛
۴- تحقیقات و سیاستهای اجرایی، فصلنامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش ۶، ۱۳۷۳؛
۵- توسعه‌ی پایدار و خردمندی در زیست‌سپهر، همشهری، ش ۳۷۰، ۱۳۷۳؛

۶ و ۷- تحلیلی بر وضعیت آبخوان‌های کشور، ماهنامه‌ی سنبله، ش ۶۶ و ۶۷، ۱۳۷۳؛
۸ تا ۱۱- آموزه‌ی توسعه‌ی انسانی در حوضه‌های آبخیز، ماهنامه‌ی سنبله، ش ۶۹-۷۰-۷۱ و ۷۲، ۷۴-۱۳۷۳؛
۱۲- بیابان، حقیقتی ناگزیر یا خطایی تصادفی، فصلنامه‌ی پژوهش و سازندگی، ش ۲۸، ۱۳۷۴؛

۱۳- و بدانیم اگر کرم نبود، لطمه می خورد به قانون درخت. مجله جام . ۲ . ۱۶ . ۵۶-۵۴٫

۱۴- از کرجی تا گالیله؛ حکایتی از کرمان. ماهنامه سنبله . ۷ . ۶۶ . ۴۵-۴۰

۱۵- بهره‌وری مطلوب از استعداد آبی کشور، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۷۵- ۱۳۷۶ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع؛
۱۶- آموزه‌ی پژوهشهای بیابان و بیابان‌زایی، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۴۲، ۱۳۷۸؛ ص ص ۳۵-۲۹٫
۱۷- سیستان و بلوچستان، سیمای طبیعی، استعدادها و اولویتهای پژوهشی در عرصه‌های منابع طبیعی، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۸۵- ۱۳۷۸ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع؛
۱۸- پژوهش و بیابان‌زایی، ماهنامه‌ی سنبله، ش ۱۱۵، ۱۳۷۸؛
۱۹- جایگاه مدیریت بیابان و مدیریت محیط‌زیست، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۴۶، ۱۳۷۹؛
۲۰- مهار بیابان‌زایی؛ آنچه که هست، آنچه که باید باشد، بیان، ش ۱۵۱، ۱۳۷۹؛
۲۱- بررسی شتاب مصرف در ناپایداری زیست، ایران، ش ۱۶۵۸، ۱۳۷۹؛
۲۲- وزن درخورِ محیط‌زیست در مناسبات اجتماعی، همشهری، ش ۲۲۰۲، ۱۳۷۹؛
۲۳- توسعه‌ی انسانی و بیابان زایی، ایران، ش ۱۶۸۵، ۱۳۷۹؛
۲۴- تحلیلی بر نرخِ سرانه‌ی مصرف کاغذ در کشور، ایران، ش ۱۷۱۲، ۱۳۷۹؛۲۳- بررسی اولویتهای پژوهشی استان بوشهر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۷۴؛
۲۵- شناسه ای بر توسعه‌ی انسانی کشور، ایران، ش ۱۷۴۲، ۱۳۷۹؛
۲۶- تفاوت نگاه به پژوهش در شمال و جنوب، جام جم، ش ۶۲۳، ۱۳۸۱؛
۲۷- بررسی تاریخی سیر تکوین نگاه انسان به محیط زیست، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۵۶، ۱۳۸۱؛ ص ص ۲۱-۹٫
۲۸- نقش تاریخی تمدن در بروز بیابان‌زایی عمران ملل متحد، همایش منطقه‌ای زیست‌بومهای بیابانی یزد، ۱۳۷۹؛
۲۹- نگرشی تحلیلی بر مفاهیم و دانش‌واژه‌های حوزه ادبیات بیابانی. بیابان، ژورنال تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره‌ی ۲، ۱۳۷۹؛
۳۰- ارزیابی کارایی مطالعات کشور در تهیه‌ی نقشه‌ی بیابان‌زایی به روش فائو و یونپ. ژورنال تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره‌ی ۳، ۱۳۸۰؛
۳۱- بررسی اجرای یک کار مشترک ترویجی، پژوهشی در ایستگاه نورالدین‌آباد گرمسار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۷۶؛
۳۲- بررسی دلایل رخداد سیل در شرق استان گلستان – زیرحوضه‌ی تنگراه، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۱؛
۳۳- منابع آب در ایران؛ موانع و محدودیتها، ماهنامه‌ی دامدار و باغدار، ش ۱۱۴، ۱۳۸۰؛
۳۴- نقدی بر لایحه‌ی ادغام بخش پژوهش، اطلاعات، ش ۲۲۴۴۶، ۱۳۸۱؛
۳۵- بررسی تاریخی سیر تکوین نگاه انسان به محیط‌زیست، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۵۶، ۱۳۸۱؛
۳۶- جایگاه کشاورزی در مناسبات کشورهای عضو اکو (تحلیلی بر بیانیه‌ی  اسلام آباد)، جهاد، ش بهمن و اسفند،۱۳۸۱؛
۳۷- بازخوردهای پژوهشی بیابان در حوزه‌ی تنوع زیستی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
۳۸- بنیادی‌ترین گرایه‌های پژوهش در حوزه‌ی بیابان و بیابان‌زایی در طول برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۳۸۲؛
۳۹- بررسی پیامدهای زیست‌محیطی آلودگی آب شهرستان سنندج به ماده‌ی MTBE، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
۴۰- شناسنامه‌ی تحقیقات بیابان، ۸۲-۱۳۴۷، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
۴۱- دستاوردها و تجربیات ایران در مهار بیابان‌زایی و خشکسالی. فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۵۸، بهار ۱۳۸۲؛ ص ص ۲۵-۱۶٫
۴۲- رویکردی بر مؤلفه‌های ناپیدای بیابان‌زایی در ایران. ماهنامه‌ی جهاد، ش ۲۵۷، خرداد و تیر ۱۳۸۲؛
۴۳- محورهای راهبردی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم، معرفی اولویتهای پژوهشی به تفکیک بخشهای یازده‌گانه. تهران. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۵۶ صفحه؛
۴۴- ملاحظات راهبردی پژوهش‌های بیابان و بیابان‌زایی در ایران. تهران. ماهنامه سنبله، بهمن ۱۳۸۳/
۴۵- درآمدی بر بیابان‌زایی، فقر و پایداری. ماهنامه‌ی علمی دهاتی، ش ۱، ص ص ۳۵-۳۳٫

۴۶- مقدمه‌ای بر روش تدوین معیارها و شاخص‌های ارزیابی بیابان‌زایی در ایران. فصلنامه‌ی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ش ۳-۱۰، ص ص ۳۲۰- ۳۰۱ (پاییز ۱۳۸۲)،
۴۷- جایگاه تولید و توزیع علم در کشور؛ از پژوهش‌بانی تا پژوهش‌مداری. ماهنامه‌ی علمی دهاتی، ش ۵، ص ص ۲۶-۴۶
۴۸- نگاه به ایران از منظر آسیا؛ رویکردی بر آموزه های نیم قرن اخیر کشور در مواجهه با بیابان زایی و خشکسالی. فصلنامه‌ی خشکی و خشکسالی کشاورزی.
۴۹- رویکردها و راهبردهای بخش تحقیقات بیابان در برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم. فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۶۲.
۵۰- نقش مولفه های شورشدن خاک و کیفیت آب در تشدید روند بیابان زایی حوضه آبخیزمند. فصلنامه‌ی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ش ۲-۱۱، ص ص ۴۱۵- ۴۳۵ (تابستان ۱۳۸۳).

۵۱- مروری بر تحقیقات در زمینه خاکپوش‌های نفتی. فصلنامه‌ی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ش ۱-۱۲، ص ص ۷۸- ۵۶ (بهار ۱۳۸۴)،
۵۲- ارایه و انتشار ۱۳ مقاله در مورد سیاست پژوهش در بخش منابع طبیعی کشور در شماره های ۱۱ تا ۲۲ از ماهنامه‌ی دهاتی.
۵۳- در آمدی بر ضرورت پایش پایداری زیست بوم تمهیدی برای کاستن از شتاب فرآیندهای بیابان زایی در ایران. فصلنامه جنگل و مرتع، شش ۶۶، (بهار ۱۳۸۴). ص ص ۲۶-۱۷٫

۵۴- ضرورت تعیین معیار و شاخص های آسیب پذیری مناطق خشک : فصلنامه جنگل و مرتع ایران، شماره ۶۹، زمستان ۸۴٫
۵۵- برآورد ارزش اقتصادی نقش جنگلها در جذب دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوختهای فسیلی: ماهنامه اندیشه گستر سایپا، شماره ۵۵، بهمن ۱۳۸۴، ص ۳۴٫
۵۶- حرکت به سوی زیست پایدار. دنیای اقتصاد، شماره ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۵/
۵۷- مرگ حیات در پارک ملی کویر. شماره ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۵/
۵۸- اعلام سال جهانی بیابان و بیابان‌زایی؛ مهم‌ترین نشانه‌ی تغییر در ملاحظات راهبردی جهان. فصلنامه جنگل و مرتع، ش ۷۰ (بهار ۱۳۸۵).
۵۹- سال جهانی بیابان و بیابان‌زایی و رسالت ما. ماهنامه دهاتی، ش ۳۴، تیرماه ۱۳۸۵/
۶۰- بیابان زایی و پیامدهای ناشی از آن: فصلنامه جنگل و مراتع، شماره ۷۴، بهار ۸۶، ص ۵۷٫
۶۱- معرفی شیوه ای برای اعمال مدیریت پایدار بر سرزمین، برمبنای معیارهای IUCN استان کردستان، منطقه کوسالان مریوان: فصلنامه علمی / پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۸۶، ص ۵۵۸-۵۳۹
۶۲- چرا قدر مطلق خسارت سالانه‌ی خشکسالی به کشور رو به افزایش است؟ شماره بهار ۱۳۸۷ فصلنامه طبیعت سبز.

۶۳- رویکردی نوین به مدیریت پایدار آب در حوضه آبخیز مند. همایش ملی روز جهانی محیط زیست. ۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۳۸۷
۶۴- مدیریت آب در حوضه آبخیز مند؛ ارایه شده در همایش ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، ۲۱ خرداد ۱۳۸۷
۶۵- ملاحظاتی بر طراحی منظر در منطقه حفاظت شده سبزکوه؛ ارایه شده در همایش ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، ۲۱ خرداد ۱۳۸۷
۶۶- خشکسالی، از فرصت تا بحران؛ ارایه شده در همایش تخصصی خشکسالی و پیامدهای آن، تهران، تالار اجتماعات مهندسین مشاور ایران، مردادماه ۱۳۸۷٫

۶۷- آبخوانداری: گزینه یی خردمندانه برای مقابله با خشکسالی در ایران. روزنامه اعتماد. ص ۸٫ ۱۸ فروردین ۱۳۸۸٫

۶۸- بررسی افت کمی و کیفی منابع آب دشت کاشان با روش فائو و یونپدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸٫ استانداری اصفهان.

۶۹- بیابان زایی ، معیاری برای آگاهی از میزان شادی سرزمین: فصلنامه جنگل و مرتع، شماره ۸۱، بهار ۸۸، ص ۹٫
۷۰- پایش شوری و قلیاییت خاک به عنوان یک فرایند بیابان زایی : فصلنامه جنگل و مراتع، شماره ۸۱، بهار ۸۸، ص ۷۲٫
۷۱- رخداد سیل قم : فصلنامه معماری و ساختمان، ش ۱۸، بهار ۸۸، ص ۱۳۶٫

۷۲- بایدها و نبایدهای طرح‌های انتقال آب در ایران. روزنامه اعتماد. ص ۸٫ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸٫

۷۳- کارنامه مردودی سازمان محیط زیست در دولت نهم. روزنامه آفتاب یزد. ص ۹٫ ۲۹ مرداد ۱۳۸۸٫

۷۴- پیامدهای محیط زیستی مرگ گاوخونی نگین فیروزه ای دیار زنده رود : ماهنامه دانش نما، شماره ۱۷۵، آبان-آذر ۱۳۸۸٫ ص ۱۰۸٫
۷۵- پایداری سرزمین مادری در گرو استمرار حیات تالاب ها : ماهنامه گزارش؛ شماره ۲۱۶، فروردین ۱۳۸۹

۷۶- کزج؛ باغشهری که بیابانش کردیم. روزنامه آفتاب یزد. ص ۷٫ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹٫

۷۷- ارزیابی و تهیه نقشه خطر کل بیابان زایی با روش فائو-یونپ؛ مطالعه موردی : حوزه آبخیز قمرود. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران. جلد ۱۷، ش ۴٫ ۱۳۸۹٫ ص ص ۵۸۸-۵۷۵٫
۷۸- فغان از سدهایی که زمین فوتبال می شوند: ماهنامه کشت و صنعت و دام ؛ شماره ۱۲۵ ؛ مرداد ۱۳۸۹

۷۹- سیل در پاکستان و یک علامت سؤال! روزنامه جام جم. ۲۸ مرداد ۱۳۸۹٫ ص ۱۰٫

۸۰- یوزپلنگ ها که می روند،یعنی کسب و کار بیابان سازی پررونق است . روزنامه شرق. ۲۹ شهریور ۱۳۸۹٫ ص ۱۶٫

۸۱- به داد محیط زیست و محیط بان‌هایش برسید. روزنامه اعتماد. ۹ آبان ۱۳۸۹٫ ص ۱۰٫

۸۲- فرض کنیم در ایران هم یک پروانه بود؛ با او چه می‌کردیم؟ روزنامه جام جم. ۳۰ دی ۱۳۸۹٫ ص ۱۰٫

۸۳- اگر میانکاله در ایران نبود. روزنامه شرق. ۴ بهمن ۱۳۸۹٫ ص ۱۵٫

۸۴- معرفی اولویتهای راهبردی تحقیقات بیابان ، فرسایش بادی و ریزگردها در ایران راهنمای عمل محققان ، پژوهشگران ، و دانشجویان. دومین همایش ملی فرسایش بادی. ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۹٫ یزد.
۸۵- جفا به گل و گیاه در تقویم ۹۰: ماهنامه کشت و صنعت و دام ؛ شماره ۱۳۳ ؛ فروردین ۱۳۹۰
۸۶- پیدایش کویر ارومیه، بزرگترین رخداد بیابان زایی قرن در ایران. شماره بهار ۱۳۹۰ – فصلنامه جنگل و مرتع.

۸۷- پاسداشت سزاوارانه محیط زیست. دوماهنامه گیله وا. سال نوزدهم. ش ۱۱۴٫ خرداد و تیر ۱۳۹۰٫ ص ۱۷٫

۸۸- متهم شماره یک لو می‌رود! روزنامه شرق. ۱۳ تیر ۱۳۹۰٫ ص ۲۰٫
۸۹- نقش تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در کاهش تراز سطح آب دریاچه ارومیه؛ (این مقاله در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۳۹۰ در همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در ارومیه به صورت مشترک ارایه شد.)

۹۰- سدهای کوچک، کاراتر از سدهای بزرگ. روزنامه آرمان. ۴ خرداد ۱۳۹۱٫ ص ۷٫

۹۱- قلمرو بیابانهای ایران. اولین همایش ملی بیابان. ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۹۱٫ تهران.

۹۲- سدها به گسترش بیابان‌ها دامن می‌زنند. ماهنامه تازه‌های انرژی. ش ۳۸٫ خرداد ۱۳۹۱٫ ص ۴۹٫

۹۳- ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی ازدیدگاه فرسایش بادی درحوزه آبخیز کویر میقان. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران. ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۳۹۱٫ دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

۹۴-تعیین توان پذیرش جمعیتی سرزمین، معیاری مهم در ارزیابی روند بیابان زایی (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز). فصلنامه علمی/پژوهشی مرتع و بیابان ایران. پاییز ۱۳۹۱ , دوره  ۱۹ , شماره  ۳ (پیاپی ۴۸) ; از صفحه ۴۹۸ تا صفحه ۵۱۱ .

۹۵- تهدیدی شگفت انگیز بر علیه جنگل های زاگرس. پایگاه تحلیلی کردها. ۲۹ آبان ۱۳۹۱٫

۹۶- تفاوت ساخت دو فرودگاه در نانت و بجنورد. روزنامه اعتماد. ۶ آذر ۱۳۹۱٫ ص ۱۳٫

۹۷- چه کسی خودکفایی گندم را به باد داد؟ ماهنامه دام و کشت و صنعت. ش ۱۵۲٫ آذر ۱۳۹۱، ص ۱۳٫

۹۸- مقایسه میزان انحراف وضعیت فعلی بیابان زایی ازشرایط استعدادطبیعی به روش اصلاح شده فائو و یونپ درحوزه آبخیز قره چای.  اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. ۲۰ اسفند ۱۳۹۱٫ تهران. وزارت کشور.

۹۹- ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با روش فائو و یونپ در حوزه آبخیز کویر میقان. فصلنامه  تحقیقات مرتع و بیابان ایران :   زمستان ۱۳۹۱ , دوره  ۱۹ , شماره  ۴ (پیاپی ۴۹) ; از صفحه ۵۴۷ تا صفحه ۵۵۶ .

۱۰۰- در باره مناطقی که عنوان حفاظت شده دارند. روزنامه آرمان. ۱۴ اسفند ۱۳۹۱٫ ص ۷٫

۱۰۱- بررسی پتانسیل بیابان زایی از منظر زوال پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوضه رودشور قزوین). فصلنامه  تحقیقات مرتع و بیابان ایران :   بهار ۱۳۹۲ , دوره  ۲۰ , شماره  ۱ (پیاپی ۵۰) ; از صفحه ۳۸ تا صفحه ۴۹ .

۱۰۲- خطر توسعه ناپایدار در ایران. روزنامه اعتماد. ۲۲ مهر ۹۲٫ ص ۱۲٫

۱۰۳- یورش سفید به نگین فیروزه‌ای. ماهنامه شبکه آفتاب. ش ۱۳٫ آبان و آذر ۱۳۹۲٫ ص ص ۲۷-۲۶٫

۱۰۴- مرداب هایی که روزی تالاب بودند. روزنامه ایران. ۱۳ بهمن ۹۲٫ ص ۲۴٫

۱۰۵- هم افزایی علیه آلودگی کلانشهرها – سرمقاله شرق – اول اسفند ۱۳۹۲

۱۰۶- ما درخت افکن نه ایم! روزنامه شرق. ۱۵ اسفند ۹۲٫ ص ۱٫

۱۰۷- روزی به نام زمین. روزنامه جام جم. ۲۸ اسفند ۱۳۹۳٫

۱۰۸- تحقق نخستین شرط احیای دریاچه ارومیه. ۱۷ فروردین ۹۳٫ ص ۱٫

۱۰۹- هشت گام بلند دولت یازدهم به سوی آسمان آبی. روزنامه اعتماد، ۲۸ فروردین ۹۳، ص ۱۰٫

۱۱۰- چرا باید روز زمین را گرامی بداریم؟ روزنامه ایران. دوم اردیبهشت ۹۳٫ ص ۴٫

۱۱۱- بررسی وضعیت پایداری تالاب‌های ایران. در مجموعه مقالات همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه، اراک، ۱۸ اردیبهشت ۹۳

۱۱۲- مجوز سقزگیری؛ تراژدی زاگرس را مصیبت‌بارتر می‌سازد. ۹ خرداد ۱۳۹۳٫ پایگاه خبری تحلیلی پاوه پرس.

۱۱۳- زنان و مهار تخریب محیط زیست. ماهنامه زنان امروز. ش ۲٫ تیر ۱۳۹۳٫ ص ۳.

۱۱۴- سواد محیط زیستی مردمان شاهان کوه. چهره نیوز. ۵ تیرماه ۱۳۹۳٫

۱۱۵- برای مهار بیابان‌زایی در ایران چه باید کرد؟ شبکه مطالعات سیاستگزاری عمومی (شمس). مرداد ۱۳۹۳٫

۱۱۶- سدسازی در ایران؛ قاتق نان یا … ماهنامه روند اقتصادی، شماره ۶۱، مرداد ۱۳۹۳ ص ۶ .

۱۱۷- فردا؛ «روز خبرنگار» حافظان سلامت جامعه. روزنامه شرق. ۱۶ مرداد ۹۳٫ ص ۱۶٫

۱۱۸- ضرورت برپایی دادگاه‌های تخصصی در حوزه محیط زیست. شبکه مطالعات سیاستگزاری عمومی (شمس). شهریور ۱۳۹۳٫

۱۱۹- کدامیک امکان‌پذیر است؟ بدون پایداری، توسعه! یا بدون توسعه، پایداری؟ مقاله مشترک با دکتر هادی و:۸.۹سی. شبکه مطالعات سیاستگزاری عمومی (شمس). مهر ۱۳۹۳٫
۱۲۰- منشور مدارس جامع محیط زیستی. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. پاییز ۱۳۹۳٫

۱۲۱- یک درس فراموش ناشدنی از الاغ‌های جزیره هنگام – پایگاه خبری فرهنگ انقلاب اسلامی – ۲۷ مهر ۱۳۹۳

۱۲۲- سه خطای محیط زیستی هیأت‌های عزاداری در ایران – عصر ایران – ۱۰ آبان ۱۳۹۳

۱۲۳- ارزیابی و تهیه نقشه بیابان‌زایی به روش اصلاح شده فائو و یونپ در حوزه آبخیز دریاچه نمک. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی. سمنان. ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۳۹۳٫ (محمد درویش، محمد خسروشاهی و آزاده گوهردوست).

۱۲۴- در ستایش دختران شاه ایرانی – خبرآن لاین، ۱۰ آذر ۱۳۹۳٫

۱۲۵- کارزاری بر علیه تباه کنندگان ایران – خبر آن لاین،  ۱۲ آذر ۱۳۹۳٫

۱۲۶- قلب تپنده‌ی ایران کجاست و چه وسعتی دارد؟ خبرآن لاین، ۲۴ آذر ۱۳۹۳٫

۱۲۷- آشوراده و کتاب‌هایی که ایستاده می‌میرند! خبرآن لاین، ۳ دی ۱۳۹۳٫

۱۲۸- نشانه‌های مرگ اصفهان. روزنامه نصف جهان، ۴ دی ۱۳۹۳٫

۱۲۹- خشکسالی سرنوشت سیستان نبود. کتاب هفته. شماره ۱۵- ششم دی ماه ۱۳۹۳- ص ص ۴۷-۴۶٫

۱۳۰- مشاور استاندار امروز ایلام، یاد استاندار دیروز فارس را زنده کرد! زیست بوم. ۹ دی ماه ۱۳۹۳٫

۱۳۱- شرط نخست در تحقق آسمان آبی. روزنامه آرمان. ص ۵٫ ۲۹ دی ۱۳۹۳٫

۱۳۲- اگر غارها نبودند، ما هم نبودیم. خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا. ۳ بهمن ۱۳۹۳٫

۱۳۳- ماجرای یک ملاقات تاریخی در پردیسان. پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم. ۱۱ بهمن ۱۳۹۳٫

۱۳۴- چرا از طلوع شمس در دولت یازدهم باید خرسند بود؟ پام. ۱۸ بهمن ۱۳۹۳٫

۱۳۵- راه برون رفت از بحران گرد و غبار در خوزستان. ۹ اسفند ۱۳۹۳٫ شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (شمس).

۱۳۶- ما مخرب‌ترین ایرانیان این فلات. کتاب هفته خبر. ش ۲۴٫ ص ص ۱۹-۱۷٫ ۹ اسفند ۱۳۹۳٫

۱۳۷- آمار؛ مهم‌ترین لکنت برنامه‌ریزی پایدار در ایران. شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی. ۱۷ اسفند (به همراه مجید دکامین).

۱۳۸- اگر بهنگام دیده بودیم. روزنامه شرق. ۲۸ اسفند ۱۳۹۳٫

۱۳۹- ارزیابی و تهیه نقشه خطر کل بیابان زایی با روش اصلاح شده فائو و یونپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره چای). فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، سال بیست و یکم، شماره ۴ (پیاپی ۵۷)

۱۴۰- چرا باید در جنبش ساعت زمین شرکت کنیم؟ ۸ فروردین ۱۳۹۴٫ خبرگزاری جمهوری اسلامی.

۱۴۱- سال بهار سمن های محیط زیستی. روزنامه آرمان. ۱۹ فروردین ۱۳۹۴٫

۱۴۲- تشکیل جنبش اجتماعی پاکسازی زمین. روزنامه اعتماد. ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴٫

۱۴۳- حال زمین خوب نیست. روزنامه آرمان. صفحه ۵٫ ۲ اردیبهشت ۹۴٫

۱۴۴- کتاب و محیط زیست. ویژه نامه سرای اهل قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. ص ۵۷٫ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴٫

۱۴۵- بهاریه برای محیط زیست. ماهنامه سرزمین من. ص ۲۰٫ اردیبهشت ۹۴٫

۱۴۶- تغییرات اقلیمی یا داعش؛ مسأله این نیست! خبرآن لاین. ۵ خرداد ۹۴٫

۱۴۷- ظهور تروریسم در توفان گرد و غبار. هفته نامه تجارت فردا. ش ۱۳۴٫ ۲۹ خرداد ۱۳۹۴٫

۱۴۸- بررسی نوسانات سطح سفره آب زیرزمینی به عنوان معیاری از تخریب اراضی مناطق نیمه خشک با استفاده از فنون زمین آمار «مطالعه موردی دشت کبودرآهنگ- فامنین». فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره ۵۸، بهار ۱۳۹۴  صص ۸۲-۹۴٫

۱۴۹- صدای کم آبی در فضای مجازی می پیچد. روزنامه جام جم. اول تیر ۹۴٫

۱۵۰- هفت گامی که دولت باید بردارد تا مردم باور کنند که آب کم است. خبر فارسی. ۱۹ تیر ۹۴٫

۱۵۱- در ضرورت تغییر الگوی مصرف. روزنامه ایران. صفحه آخر. ۲۱ تیر ۹۴٫

۱۵۲- ۲۱ تیر؛ روز جهانی بدون نایلون. روزنامه اعتماد. ۲۱ تیر ۹۴٫

۱۵۳- مدارس طبیعت ذهن کودکان را نسبت به چالش‌های محیط زیست بیدار می‌کند. روزنامه اعتماد. ۴ مرداد ۹۴٫

۱۵۴- ریاضت ملی برای آب. هفته نامه تجارت فردا. ش ۱۴۰٫ ۱۰ مرداد ۹۴٫

۱۵۵٫ دختران شاه ایرانی. فصلنامه رشد آموزش زیست شناسی. ش ۹۹٫ تابستان ۱۳۹۴٫ ص ص ۶۳-۶۰٫

۱۵۶٫ طبیعت ایران تازه نفس می‌کشد. ویژه‌نامه روزنامه ایران. ص ۶۷٫ ۱۱ شهریور ۹۴٫

۱۵۷- تخریب ۱٫۵ میلیون هکتار از جنگل‌های شمال کشور در طول ۵۰ سال گذشته. روزنامه اعتماد. ص ۱۳٫ ۱۶ شهریور ۹۴٫

۱۵۸٫ برای نجات طبیعت ایران از کازرون شروع کنیم. مهار بیابان زایی. ۲۰ شهریور ۹۴٫

۱۵۹٫ ورزشکاران همدانی حامی قوچ ارمنی. پرتال سازمان حفاظت محیط زیست. ۲۱ شهریور ۹۴٫

۱۶۰- وقتی که دازباف‌ها به کمک خرس سیاه بلوچی می‌آیند! مهار بیابان زایی. ۲۲ شهریور ۹۴٫

۱۶۱- سونامی تفنگ در محیط زیست. روزنامه آرمان. ص ۵٫ ۲۸ شهریور ۹۴٫

۱۶۲- دولت‌ها به لایه اوزن خسارت وارد کردند، نه مردم! خبرگزاری سیناپرس. ۲۸ شهریور ۹۴٫

۱۶۳- سرزمینی که در آن قوانین طبیعت حرمت دارد خشونت‌‌طلبی مشتری ندارد! روزنامه اعتماد. ص ۷٫ ۳۰ شهریور ۹۴

۱۶۴- پیام نهفته در محل نصب تابلوی زنگ مهر! مرجع وب فارسی. یکم مهر ۹۴٫

۱۶۵-  فروچاله‌هایی که زندگی را در میناب می‌بلعند! مهار بیابان زایی. ۸ مهر ۹۴٫

۱۶۶- من اگر جای ابتکار بودم! زیست بوم. ۹ مهر ۹۴٫

۱۶۷-تفاوت رفتار محیط زیستی سه مرد کابینه یازدهم؛ ظریف، گودرزی و فانی! خبرآن لاین. ۱۱ مهر ۹۴٫

۱۶۸- برای بانویی که هنوز می‌تواند محیط زیست ایران را نجات دهد! نظر نیوز. ۱۳ مهر ۹۴٫

۱۶۹- وقتی که معصومه ابتکار خود وارد ماجرای مدارس جم می شود. مهار بیابان زایی. ۲۴ مهر ۹۴٫

۱۷۰٫ سقوط آزاد در سرمایه های اجتماعی! چرا؟ مهار بیابان زایی. ۲۷ مهر ۹۴٫

۱۷۱٫ شرایط ایده آل مدیریتی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. ۲ آبان ۹۴٫ مهار بیابان زایی.

۱۷۲٫ پایان دوران سدسازی و طرح های انتقال آب بین حوضه ای. زیست بوم. ۳ آبان ۱۳۹۴

۱۷۳- زمان پایان دادن به تفکرات سازه ای در مدیریت آب. شمس. ۳ آبان ۹۴٫

۱۷۴- به خاطر قانون که سه ساله شد. روزنامه قانون. ص ۱۱٫ ۶ آبان ۹۴٫

۱۷۵- ابتکار را مانع رسیدن به مطالبات محیط‌زیستی‌مان معرفی نکنیم. روزنامه قانون. نهم آبان ۹۴٫ ص ۱٫

۱۷۶- خاک؛ ارزش غیرقابل معامله زندگی. روزنامه ایران. ۱۴ آذر ۹۴٫ صفحه آخر.

موافق(۱)مخالف(۰)

۱ Comment

دیدگاه خود را بیان کنید