مارمولک ساکن در یک نخل بازمانده از جنگ هشت ساله!

این مارمولک در شکاف بوجود آمده از یک درخت نخل در محوطه موزه آبادان زندگی می کند! درختی که هنوز توانسته پس از تحمل خمپاره های فراوان دوران جنگ به حیات خود ادامه دهد و حتا خرما هم بدهد!

مارمولک ساکن در موزه آبادانرمولک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *