پیام مظلومانه طبیعت

پیام مظلومانه طبیعت

راستش این تابلو و محتوای پیامش در کنار پاسگاه محیط بانی منطقه حفاظت شده بیجار یه جورایی شبیه مظلومیت طبیعت ایران است! نیست؟

تابستان ۱۳۸۵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *