آتن Archive

وقتی که هوای آتن آدم را یاد هوای تهران می‌اندازد!

    در این روزها که هوای تهران، هوای آدم را ندارد؛ مردم ساکن در پایتخت کشوری که از آن با عنوان دروازه اروپا یاد می‌شود – آتن – هم روزگاری بهتر را تجربه نمی‌کنند ! این البته شاید...