انتخاب رییس Archive

تأخیر در معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست نشانه چیست؟

    تعلل و تأخیر در انتخاب و معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست در کابینه یازدهم را باید نشان دغدغه‌مندی رییس جمهور نسبت به حوزه محیط زیست دانست و به فال نیک گرفت و یا آن که شناسه‌ای...