انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست Archive

ویژگی‌هایی که فرد شماره یک ساختمان پردیسان باید داشته باشد و نباید داشته باشد؟!

رییس سازمان حفاظت محیط ایران در کابینه یازدهم، هم باید یک سلسله ویژگی‌ها داشته باشد تا سازمانش را به جایگاهی که باید برساند و هم آن که بری از گروهی از ویژگی‌ها باشد تا سبب دور ماندن آن سازمان...

نظرسنجی برای انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست

در آستانه آغاز به کار دولت یازدهم، موج و شور و هیجان و امید فراوانی در بین نمایندگان جوامع مدنی و تشکل‌های تخصصی و مردم‌نهاد بوجود آمده تا به سهم خویش هم مطالبات‌شان را به گوش حسن روحانی و...