بی بی رقیه Archive

و آن درخت آزاد در بی بی رقیه رشت که برای همیشه آزاد شد!

درست حدس زدید دوستان عزیز من! تصویری که در یادداشت پیشین نمایش دادم، بقایای درخت آزادی (نارون) بود که به نظر می‌رسد قطرش به یک متر می‌رسید و اینک شاید آزاد نباشد؛ امّا آزادگی را معنا می‌کند … ممنون...

کیست که بداند اینجا کجاست؟!

به این تصویر نگاه کنید و حدس بزنید که محمّد درویش در یادداشت آینده خود می خواهد از کدامین موضوع با شما سخن بگوید؟! افق در موج اشک و خون نشسته شرابش ریخته، جامش شکسته موافق(0)مخالف(0)