تخریب دامنه های پایتخت Archive

آف – رُد کاران عزیز! آیا راهی بهتر از سوهانک برای تخلیه هیجان نیست؟

    دامنه‌های جنوبی البرز در جایی که دیواره‌های شمالی بزرگترین منزل کشور در پایتخت ایران را سامان داده‌اند، روزگار خوشی ندارند … این را البته همه می‌دانند؛ چرا که روزگاری طولانی است که فشار بیش از حد دام،...