جواد قارایی Archive

ایرانگرد را ببینید و به دوستان‌تان دیدنش را عیدی دهید!

به میان سبزه‌ها می‌روم و ساقه‌های ترد گنــــدم را لمس می‌کنــــم، انگار که نشاط و ســرور طبیعت به بدنم رســوخ کرده اسـت، از خــود می‌پرسم: به راستی که کتاب گستــرده‌ی هسـتی، همین طبیعت اســت، درحالی که ما در کتابخانه‌ها...