حداد عادل Archive

در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم: امید نخست و هشتم انصراف دادند!

    همان طور که خوانندگان عزیز مهار بیابان‌زایی می‌دانند، از سوم خرداد 1392، یک نظرسنجی را بر روی تارنمایم قرار داده و پرسیده بودم که انتخاب کدامیک از 8 مرد داوطلب ورود به ساختمان پاستور را به نفع...